Om u een betere ervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies. Om verder te kunnen surfen, moet u ons cookiebeleid aanvaarden.

J'accepte

Cookies informatie

Onze site maakt gebruik van tools, zoals cookies, om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich uitschrijven voor deze follow-ups:

Statistieken

Nous utilisons des outils, tels que Google Analytics, pour suivre le trafic Web et vérifier l'efficacité de notre site.

Essentieel

Cookies requis pour les services essentiels et les fonctionnalités telles que les formulaires de connexion, l'intégration du panier et le contrôle d'accès. Sans eux, notre site Web ne peut pas fonctionner correctement et nous ne pouvons fournir aucun service. La désactivation n'est pas disponible.

Deze parameters worden 24 uur lang bewaard

Over ons

De kern van de IRE groep

Beveiligings-, veiligheids- en milieubeleid

Beveiliging, veiligheid, kwaliteit en respect voor het milieu zijn in onze beide ondernemingen absolute prioriteit in de organisatie en de werkprocedures.

  • De algemene directie en de beheerraden van IRE en IRE ELiT gaan het engagement aan om beveiliging, veiligheid en milieu te beschouwen als van kapitaal belang in de organisatie van de beide ondernemingen. Alleen met een solide beveiligings- en veiligheidscultuur kunnen we de toekomst van de beide ondernemingen veilig stellen. 
  • Daarom vertaalt de algemene directie, met het akkoord van haar beheerraden en op advies of beslissing - naargelang de discipline - van het Safety-departement (waaraan de preventieadviseurs, de erkende deskundigen inzake fysieke controle en de afgevaardigden voor fysieke beveiliging verbonden zijn) het beveiligings-, veiligheids- en milieubeleid in het Kwaliteitszorgsysteem van de technische exploitatie-eenheid.
Nucleaire veiligheid

IRE en IRE ELiT streven ernaar om elke kwaadwillige handeling te voorkomen, te detecteren en er gepast op te reageren. IRE en IRE ELiT werkten daartoe nucleaire veiligheidsinrichtingen uit om hun installaties te beschermen, ook de nucleaire grondstoffen, de radioactieve grondstoffen, de nucleaire installaties en de activiteiten die zijn verbonden aan elke kwaadwillige handeling en de potentiële impact ervan op de bevolking, het personeel en/of het milieu. Deze inrichtingen kunnen elke potentiële agressor ontmoedigen, snel een eventuele aanval detecteren en de voortgang van de aanval vertragen. Daarnaast voorzien IRE en IRE ELiT ook de nodige systemen om snel een gepast antwoord te bieden op elke potentiële aanval.

IRE en IRE ELiT sloten in dat verband de nodige akkoorden met onder meer de federale politie die op gepaste wijze zal reageren. Ten slotte nemen IRE en IRE ELiT de nodige maatregelen voor de beveiliging en de beveiligde uitwisseling van gevoelige informatie die verband houdt met de voormelde installaties en de manier waarop ze worden beveiligd. De verbintenissen van IRE en IRE ELiT inzake fysieke bescherming zijn beschreven in het fysieke beveiligingsdossier van IRE.

Beveiliging en stralingsbescherming

IRE en IRE ELiT trachten de blootstelling van de bevolking en de medewerkers aan ioniserende stralingen zoveel mogelijk te beperken.

Daarvoor verbinden IRE en IRE ELiT zich ertoe om hun activiteiten uit te voeren in kwaliteitsvolle installaties en om de huidige ontwerp- en exploitatienormen te respecteren. Ze willen een hoog beveiligingsniveau garanderen, gebaseerd op het principe van diepteverdediging, en een hoge bescherming bieden tegen ioniserende stralingen, zowel in routinesituaties als bij ongevallen.

De verbintenissen van IRE en IRE ELiT inzake beveiliging en stralingsbescherming zijn beschreven in hun respectieve beveiligingsrapporten.

Conventionele veiligheid

IRE en IRE ELiT trachten optimale voorwaarden te creëren voor het welzijn op het werk, zowel voor hun eigen personeel als voor de externe medewerkers die voor hun rekening werken. Daarvoor houden IRE en IRE ELiT zich aan de toepasbare wetgevingen inzake het welzijn op het werk, passen ze een ambitieus risicopreventiebeleid toe en vertalen ze dit preventiebeleid in globale preventieplannen (over vijf jaar), een jaarlijks preventieplan en een dynamisch risicobeheersysteem.

Beveiligings- en veiligheidsbeleid

IRE en IRE ELiT stellen de materiële en menselijke middelen ter beschikking die nodig zijn om te voldoen aan deze optimale voorwaarden inzake beveiliging en veiligheid. Nucleaire veiligheid en nucleaire beveiliging stellen zich tot doel om de mensen, goederen, de onderneming en het milieu te beschermen. De veiligheids- en beveiligingsmaatregelen werden geïntegreerd opgemaakt en toegepast om een synergie te creëren tussen deze domeinen: de veiligheidsmaatregelen brengen de beveiliging niet in het gedrang en de beveiligingsmaatregelen doen geen afbreuk aan de veiligheid.

Milieubeleid

De directie van IRE en IRE-ELiT verbindt zich ertoe om de activiteiten uit te voeren met respect voor het milieu. Ze neemt alle nodige maatregelen om de milieu-impact van de activiteiten van IRE en IRE ELiT tot een minimum te beperken. Daarvoor gaan IRE en IRE ELiT de volgende verbintenissen aan:

Gasvormige radioactieve stoffen

IRE en IRE ELiT exploiteren hun installaties zodanig dat deze lozingen tot een minimum beperkt blijven. IRE en IRE ELiT trachten de vorming van gasvormige radioactieve afvalstoffen al te verminderen aan de bron, dus bij de operaties. IRE en IRE ELiT voorzagen ook installaties die de gasvormige radioactieve afvalstoffen bewerken en filteren in zowel routinesituaties als bij ongevallen. De werking en de efficiëntie van deze installaties worden continu gemeten om de milieu-impact nog meer te kunnen verminderen wanneer er gasvormige radioactieve afvalstoffen zouden worden gegenereerd. De potentiële lozingen van radioactieve afvalstoffen in het milieu worden continu gemeten en berekend door de monitoringsystemen van IRE. Bovendien detecteren deze systemen elke onregelmatigheid die zou kunnen leiden tot een lozing van radioactieve stoffen in het milieu.

Vloeibare radioactieve stoffen

IRE en IRE ELiT trachten de potentiële milieu-impact zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor beschikken ze over opvangsystemen voor vloeibare afvalstoffen die mogelijk radioactief besmet zijn. Deze afvalstoffen worden regelmatig gemeten.

Als ze niet radioactief blijken te zijn, kunnen ze in het milieu worden geloosd. Zijn ze daarentegen wel radioactief, dan wordt er gewacht tot alle radioactieve stoffen eruit verdwenen zijn. Ook de andere milieuwetgevingen (bijvoorbeeld: besmettingsniveau met zware metalen) worden gerespecteerd.

Radioactief als niet-radioactief afval

IRE en IRE ELiT ontwikkelden de nodige infrastructuren en processen om ze efficiënt te beheren. Het nodige personeel wordt ter beschikking gesteld om het afval optimaal te beheren en om de milieu-impact van de afvalproductie zoveel mogelijk te beperken. Het afvalbeheerbeleid van IRE en IRE ELiT steunt op drie pijlers: afvalproductie vermijden, afval sorteren om recyclage te bevorderen en het geproduceerde afval dat niet kan worden gerecycleerd beheren/afvoeren. Voor radioactief afval zijn de drie pijlers van toepassing. Om de impact van dit afval op het milieu en op het personeel dat instaat voor de verwerking ervan te beperken, moet het echter soms worden bijgehouden gedurende een periode die is vastgelegd in de processen van IRE en IRE ELiT voordat het kan worden verwijderd. IRE en IRE ELiT verbinden zich er ook toe om de criteria te respecteren die de bevoegde overheid heeft bepaald voor de aanvaarding en het beheer van radioactief afval.

Milieuvergunning

IRE en IRE ELiT houden zich aan de geldende milieuwetgevingen en de voorwaarden die zijn bepaald in de milieuvergunning.

We stellen een document beschikbaar dat beschrijft en volledig beschrijft hoe deze veiligheidscultuur tot stand komt en wordt geverifieerd, en hoe de organisatie van het bedrijf ervoor zorgt dat middelen voortdurend worden aangepast aan het veiligheids-, beveiligings- en veiligheidsbeleid. op het gebied van milieu.